Opći uslovi nagradne igre

PRAVILA I OPĆI USLOVI NAGRADNE IGRE

Ovim pravilima i općim uslovima (dalje u tekstu: Opći uslovi) definiše se način organizacije i izvođenja nagradne igre “Omega i Zelene Doline“. Svrha nagradne igre je promocija proizvoda ZELENE DOLINE. Nagradna igra je sastavni dio kampanje za liniju proizvoda Zelene Doline.

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je društvo OMEGA d.o.o. II krajiške 23, 75270 Živinice, BiH, registracijski broj: 4209362230005, porezni broj: 209362230005 (dalje u tekstu: organizator).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traje od 15. 12. 2023. od 00:00 sati do 15. 1. 2024. do 24:00 sata. 

3. Uslovi učešća

U nagradnoj igri mogu da učestvuju fizička lica sa stalnim prebivalištem u BiH, koja prihvataju ove opće uslove objavljene na web stranici www.zelenedoline.ba na način koji je definisan u tački 4. ovih Općih uslova.

Maloljetna lica u nagradnoj igri zastupaju njihovi zakoniti zastupnici.

Zaposleni kod organizatora i suorganizatora, njihovi uži članovi porodice i sva pravna i fizička lica koja učestvuju u organizaciji i izvođenju nagradne igre, ne mogu da učestvuju u nagradnoj igri. Druga lica koja se prijave, odnosno učestvuju u nagradnoj igri, ne smiju imati nikakvu podršku od strane gore navedenih lica.

Prijava poslata u suprotnosti s odredbama prvog i/ili drugog stavka ove tačke smatra se nevažećom i takav učesnik se eliminiše iz učešća u nagradnoj igri.

4. Način učešća u nagradnoj igri

 U nagradnoj igri se može učestvovati na sljedeći način:

Lice učestvuje u nagradnoj igri unošenjem svojih podataka u obrazac za slanje nagrada za slučaj da bude izvučeno i potvrđivanjem Općih uslova nagradne igre.

Lice putem web stranice www.zelenedoline.ba unošenjem svojih podataka (ime, prezime, poštanska adresa, e-adresa i telefonski broj) unosi svoje lične podatke. Tim postupkom i potvrđivanjem obrade ličnih podataka i Općih uslova nagradne igre automatski je prijavljeno za izvlačenje za nagrade.

Na spomenutoj web stranici će se od učesnika zahtijevati saglasnost s Pravilima nagradne igre (ti podaci su obavezni za učešće u nagradnoj igri).

U slučaju učešća u nagradnoj igri na internetu zabranjena je bilo kakva zloupotreba nagradne igre.

Lice može učestvovati u nagradnoj igri više puta, pod uslovom da pri svakom učešću navede drugi broj računa. Zloupotrebom nagradne igre se posebno smatra prečesto slanje e-poruka s istim brojem računa od strane učesnika, ili pokušaj tehničkog napada na server. U slučaju zloupotreba ili pokušaja zloupotreba nagradne igre, organizator ima mogućnost da tehnički blokira takvog učesnika, i pravo da ga isključi iz učešća u nagradnoj igri i u nagradnom izvlačenju. Navedeno ne isključuje eventualnu građansko-pravnu ili kazneno-pravnu odgovornost učesnika zbog zloupotrebe odnosno pokušaja zloupotrebe.

Učesnik u nagradnoj igri može zasebno dati saglasnost da mu organizator nagradne igre povremeno šalje promotivna obavještenja na e-adresu koju će navesti prilikom prijave za učešće u nagradnoj igri.

Nagradna igra završava 15.1.2024. u 24:00 sata. Učesnici koji pošalju e-poruku nakon navedenog sata biće uklonjeni iz izvlačenja za glavnu nagradu.

Lice može učestvovati u nagradnoj igri više puta, pod uslovom da pri svakom ispunjavaju obrasca za slanje e-poruke navede drugi broj računa kojim dokazuje kupovinu proizvoda ZELENE DOLINE ukupne vrijednosti 10 KM ili više.

Jedna osoba može
učestvovati s neograničenim brojem računa, ali ne može osvojiti više od jedne nagrade iz tačke 5. ovih Pravila. 

5. Nagradni fond

Organizator će dodijeliti nagrade:

Poklon paket Zelene Doline – 30 komada
Beko Robot Usisivač VRR 60314 VW – 3 komada
Beko Pegla sa gen. Pare SGA 9130 B – 3 komada
Beko Aparat za kafu CEP 5302 B – 3 komada
Beko Friteza AirFry FRL 2244 B – 3 komada
Beko Pegla za vertikalno peglanje STM 6120 W – 3 komada
Grundig TV 55″ GHU 7800B – 1 komad


6. Izvlačenja nagrada

Izvlačenje dobitnika vršiti će se 17.01.2024. u centrali firme Omega d.o.o. Živinice u 13:00h. O izvučenim dobitnicima sastavlja se zapisnik. Izvući će se redoslijedno dobitnici nagrada od najvrijednije prema najmanje vrijednoj nagradi. Regularnost izvlačenja dobitnika pratiti će tročlana komisija.

Dobitnike ćemo objaviti do 18. 1. 2024. na web stranici www.zelenedoline.ba

Dobitnici nagrada se izvlače slučajnim algoritmom.

Ukupno će biti izvučeno 46 nagrada, odnosno dobitnika nagrada.

7. Obavještavanje dobitnika nagrada

U roku od 3 dana nakon obavljenog izvlačenja na web stranici www.zelenedoline.ba bit će objavljena imena dobitnika nagrada, a u tom roku će dobitnici biti i lično obaviješteni o nagradi, i to na telefonski broj koji su naveli u obrascu tokom učešća u nagradnoj igri.

Učešćem u nagradnoj igri učesnik daje svoju saglasnost da će u slučaju da bude izvučen/a kao dobitnik nagrade, njegovo/njeno ime i prezime biti objavljeni na web stranici organizatora nagradne igre.

  1. Preuzimanje nagrada

Dobitnici nagrada će dobiti nagradu poštom najkasnije u roku od 30 dana od objavljivanja rezultata. U slučaju tehničkih ili drugih problema, organizator zadržava pravo na produžetak roka za slanje, o čemu će dobitnike nagrada obavijestiti putem web stranice  www.zelenedoline.ba Troškove poštanskih usluga pokriva organizator.

Uslov za uručenje nagrade je da dobitnik nagrade u roku od 7 dana od primanja obavještenja o izvlačenju potvrdi izvođaču tačnost podataka navedenih u obrascu (ime i prezime, adresu stalnog odnosno privremenog prebivališta) putem email-a (zelenedoline@omega.ba).

Ako se dobitnik nagrade na obavještenje o izvlačenju ne odazove u roku od 7 dana od primitka obavještenja i ne pošalje lične podatke na način definisan u drugom stavku tačke ovih općih uslova, smatra se da nagradu ne želi preuzeti. U tom slučaju se nagrada neće dodijeliti, a organizator nema nikakve obaveze ni prema dobitniku nagrade ni prema bilo kojem drugom licu.

Dobitnik nagrade se može odreći nagrade u roku od 7 dana od primitka obavještenja tako da organizatoru ili izvođaču na kontakte navedene u tački 12. ovih Općih uslova pošalje potpisanu pismenu izjavu da se odriče nagrade. U tom slučaju se nagrada neće dodijeliti, a organizator nema nikakve obaveze ni prema dobitniku nagrade ni prema bilo kojem drugom licu.

U potpunosti je isključena odgovornost organizatora za izgubljene pošiljke ili pogrešno navedene lične podatke primalaca nagrada, kao i za obavještenja o izvlačenju, koja su nečitljiva, nepotpuna ili nisu bila primljena na način koji je definisan ovim Općim uslovima.

Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Općim uslovima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu ili za druge artikle i ne mogu se prenijeti na treća lica.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati kao posljedica preuzimanja i korištenja ili upotrebe nagrada, s čime se učesnik učešćem u ovoj nagradnoj igri izričito slaže.

Organizator ne preuzima nikakve druge troškove povezane s nagradnom igrom i slanjem nagrada dobitnicima nagrada, osim onih koji su definisani u ovim Općim uslovima.

Zaštita privatnosti

1. Zaštita privatnosti i podataka korisnika

Učešćem u nagradnoj igri učesnik izričito dozvoljava organizatoru obradu ličnih podataka za potrebe provođenja nagradne igre. Ako osoba da posebnu saglasnost za to, slaže se da organizator nagradne igre njegovu/njenu adresu e-pošte upotrebljava za povremeno obavještavanje o proizvodima organizatora nagradne igre, promotivnim akcijama i drugim aktivnostima organizatora nagradne igre. U skladu s važećim zakonodavstvom, osoba može opozvati upotrebu ličnih podataka u te svrhe u bilo kojem trenutku.

Organizator će sve lične podatke (ime, prezime, adresa, telefon, e-adresa, porezni broj), koje tokom provođenja nagradne igre dobije od učesnika, štititi u skladu s važećim zakonodavstvom u oblasti zaštite ličnih podataka.

Učesnik može u svakom trenutku zahtijevati uvid, prepis, kopiranje, dopunu, ispravku, blokiranje ili brisanje svojih ličnih podataka, odnosno prestanak obrade svojih ličnih podataka u svrhu predmetne nagradne igre, u skladu s relevantnim zakonodavstvom u oblasti zaštite ličnih podataka.

Organizator se obavezuje da neće prosljeđivati lične podatke trećim osobama.

2. Kontakt

Organizator i izvođač nagradne igre:

Omega d.o.o. II krajiške 23, Živinice, BiH

E-adresa: marketing@omega.ba
Radno vrijeme rješavanja reklamacija: radnim danima od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00.

3. Razno

Izvođač je odgovoran za rješavanje reklamacija i preuzima odgovornost za pravilno pružanje usluga. U slučaju opravdanih reklamacija, izvođač se obavezuje da će ih otkloniti u razumnom roku i o tome obavijestiti učesnika.

Reklamacije u vezi sa slanjem i preuzimanjem nagrada rješava organizator. Organizator ne odgovara za eventualnu štetu nanesenu učesniku zbog logističkih prepreka, tehničkih problema i drugih grešaka nagrade. Organizator ne odgovara za eventualna oštećenja nagrade u transportu ili eventualnu štetu prilikom korištenja nagrada.

4. Završne odredbe

Učesnik koji učestvuje u nagradnoj igri svojom prijavom izričito izjavljuje da je upoznat s ovim Općim uslovima i da se u potpunosti slaže s njima, te da dozvoljava obradu poslatih ličnih podataka pod uslovima i na način definisan ovim Općim uslovima.

Opći uslovi stupaju na snagu u trenutku njihovog javnog objavljivanja. Pravila nagradne igre će tokom trajanja nagradne igre biti objavljena na web stranici www.zelenedoline.ba

Organizator zadržava pravo na izmjenu Općih uslova. Organizator će o svim izmjenama i novostima obavještavati učesnike objavama na web stranici www.zelenedoline.ba

Za sve eventualne sporove koji nastanu u vezi s nagradnom igrom, koji se ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je sud u Živinicama.

Živinice, 15. 12. 2023.

Organizator nagradne igre

Omega d.o.o. II krajiške 23, Živinice, BiH